Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Als aanvulling op de subsidie van de overheid wordt door ’t Venster een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte voor die ouderbijdrage is als volgt:

  1. kind                    € 60,-
  2. kinderen totaal   € 95,-
  3. kinderen totaal   € 125,-

Voor 4e en volgende kind € 30,- per kind meer.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft met deze bedragen ingestemd.

Ouders/verzorgers die een inkomen hebben onder het bruto minimumloon, kunnen met de school een regeling treffen.

Gezinnen in het bezit van een Gelre Pas worden verzocht een kopie daarvan in te leveren zodat zij aanspraak kunnen maken op de vergoeding van de Stichting Leergeld.

Van de ouderbijdragen worden de volgende zaken betaald:

culturele activiteiten, sportactiviteiten, vieringen, speciale projecten (o.a. mentordagen), solidariteitsfonds, onkosten vrijwilligers, testen en extra begeleiding, remedial teaching, kluisje en eerste schoolpas.

’t Venster werkt met een digitaal betalingssysteem - Schoolloket - voor het verwerken van deze betalingen aan de school. De facturen worden via e-mail verstuurd.

Centrale inning overig lesmateriaal

Gedurende het schooljaar stelt de school soms leermiddelen ter beschikking aan de leerling. Die horen niet bij het boekenpakket en moeten apart worden betaald. U ontvangt hiervoor een factuur.

Overige activiteiten

Tijdens het schooljaar organiseren we meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld dagexcursies of een kamp. Het kan zijn dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. U ontvangt hierover in de loop van de cursus meer informatie en u ontvangt hiervoor een aparte factuur.

Verzekering

Voor leerlingen en personeel is een beperkte ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende verzekering: er wordt dus alleen vergoed waar u zelf niet tegen verzekerd bent. U dient altijd eerst uw eigen verzekering aan te spreken. De verzekering is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd. Dit geldt tevens voor schoolreizen. Risicovolle activiteiten worden extra verzekerd door de school. Binnen 24 uur na een ongeval moet de school een schadeformulier indienen en moeten alle gegevens op de administratie aanwezig zijn. (Materiële schade valt niet onder deze verzekering). De administratie is met de afhandeling belast. Eigendommen zijn niet verzekerd! De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen. Het afsluiten van een WA-verzekering wordt aanbevolen.

Schade

Voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van leerlingen stelt de school zich niet aansprakelijk. Wij raden aan om fietsen altijd op slot te zetten en niets van waarde in tassen en jassen te laten zitten. Schade, veroorzaakt door leerlingen aan gebouw, inventaris of leermiddelen, verhalen wij op de veroorzaker.