Wachtlijst voor aanmeldingen zij-instroom

Een aantal profielen heeft momenteel weinig tot geen ruimte meer, hiervoor geldt een wachtlijst.
Neem vooral contact met ons op om samen te kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
Voor leerjaar 1 kunt u zich gewoon aanmelden.

Voor alle leerlingen geldt dat we voor een aanmelding de volgende zaken nodig hebben.

 • aanmeldingsformulier (ondertekend). U kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden;
 • adviesformulier basisschool;
 • ondertekend onderwijskundig Rapport (OKR). Dit wordt na ontvangst van de bovengenoemde formulieren door onze school uiterlijk 23 maart ‘opgehaald’;
 • kopie identiteitsbewijs leerling.
 • toestemmingsformulier persoonsgegevens en beeldgebruik (ondertekend). U kunt de toelichting en het formulier onderaan deze pagina downloaden.

De aanmelding wordt in behandeling genomen als we deze formulieren hebben ontvangen.

Als genoemde documenten ontvangen zijn, is de aanmelding een feit.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door de school ingeschreven.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die kan bieden.
Binnen 6 weken is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Als de school dat kan, wordt de leerling ingeschreven.
Als de school niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zoekt de school een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk geplaatst op de school waar deze is aangemeld.
Als die andere school een VSO school is, dient de school waar de leerling is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint de school waar de leerling is aangemeld met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden.

Als, om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken.

Aanmelding van leerlingen die overstappen vanaf een andere vo-school

In een aantal gevallen kiezen leerlingen niet direct bij de overstap vanuit de basisschool voor onze school. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor:

 • leerlingen die verhuizen;
 • leerlingen die vanwege resultaten op een ander school kiezen voor een andere schooltype;
 • leerlingen die vanwege andere overwegingen willen veranderen van school.

Voor deze leerlingen gelden de volgende uitgangspunten:    

 1. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen.
 2. Met elke instromende leerling en de ouders wordt een persoonlijk gesprek gevoerd om te kunnen bepalen of plaatsing op onze school voldoende kans op succes biedt.
 3. Leerlingen die overstappen vóór 15 maart zijn verzekerd van een plaats, mits:
  -de school van herkomst voldoende informatie aanbiedt via het daartoe geëigende OKR ’t venster
  -school kan voorzien in de daarin benoemde eventuele extra ondersteuningsbehoeften 
  -de te verwachten groepsgrootte van 25 niet wordt overschreden.
 4. Leerlingen die zich na deze datum aanmelden zijn niet zeker van plaatsing. indien zij dat wensen, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Mocht het niet tot plaatsing komen bieden wij wel de garantie dat er altijd qua onderwijsniveau een passende plaats wordt aangeboden binnen één van de Quadraam-scholen, mits kan worden voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften in het kader van passend onderwijs.
 5. Indien – bij aanmelding na 15 maart- de leerling geen zekerheid van plaatsing op onze school kan worden geboden, worden met de ouders/verzorgers duidelijke afspraken gemaakt over de termijnen waarop een beslissing wordt genomen.
 6. Als geen van de Quadraam-scholen kan voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften, berust de zorgplicht bij onze school. wij zullen dan in overleg met het onderwijsloket zoeken naar een passende plek.
 7. De school is gesloten van  11 juli t/m 23 augustus 2020.
  Leerlingen die nog geen plaats hebben voor het komende schooljaar en zich bij onze school willen aanmelden kunnen in de eerste week van de zomervakantie (13 t/m 15 juli 2020) en in de laatste week van de zomervakantie (19 t/m 21 augustus 2020) contact opnemen met de school zoals hieronder vermeld:
  • De school is in de vakantie open op maandag 13 juli, dinsdag 14 juli en op woensdag 19 augustus, donderdag 20 augustus en vrijdag 21 augustus. U kunt op deze dagen dus via het telefoonnummer van de school contact opnemen: 026 - 320985o.
  • Op woensdag 15 juli, donderdag 16 juli, vrijdag 17 juli en op maandag 18 augustus en dinsdag 19 augustus kunt u zo nodig bellen met 026 - 3209851.
  • De school is niet bereikbaar vanaf 20 juli t/m 14 augustus 2020.