Aanmeldingen

 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die een passend basisschooladvies en geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door de school ingeschreven.
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die kan bieden.
Binnen 6 weken is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Als de school dat kan, wordt de leerling ingeschreven.
Als de school niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zoekt de school een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk geplaatst op de school waar deze is aangemeld.
Als die andere school een VSO school is, dient de school waar de leerling is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint de school waar de leerling is aangemeld met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden.

Als, om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verkrijgen.

Aanmelding van leerlingen die overstappen vanaf een andere vo-school

In een aantal gevallen kiezen leerlingen niet direct bij de overstap vanuit de basisschool voor onze school. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor:

 • leerlingen die verhuizen;
 • leerlingen die vanwege resultaten op een ander school kiezen voor een andere schooltype;
 • leerlingen die vanwege andere overwegingen willen veranderen van school.

Voor deze leerlingen gelden de volgende uitgangspunten:    

 1. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen.
 2. Met elke instromende leerling en de ouders wordt een persoonlijk gesprek gevoerd om te kunnen bepalen of plaatsing op onze school voldoende kans op succes biedt.
 3. Leerlingen die worden overstappen vóór 15 maart zijn verzekerd van een plaats, mits:
  -de school van herkomst voldoende informatie aanbiedt via het daartoe geëigende OKR ’t venster
  -school kan voorzien in de daarin benoemde eventuele extra ondersteuningsbehoeften 
  -de te verwachten groepsgrootte van 25 niet wordt overschreden.
 4. Leerlingen die zich na deze datum aanmelden zijn niet zeker van plaatsing. indien zij dat wensen, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Mocht het niet tot plaatsing komen bieden wij wel de garantie dat er altijd qua onderwijsniveau een passende plaats wordt aangeboden binnen één van de Quadraam-scholen, mits kan worden voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften in het kader van passend onderwijs.
 5. Indien – bij aanmelding na 15 maart- de leerling geen zekerheid van plaatsing op onze school kan worden geboden, worden met de ouders/verzorgers duidelijke afspraken gemaakt over de termijnen waarop een beslissing wordt genomen.
 6. Als geen van de Quadraam-scholen kan voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften, berust de zorgplicht bij onze school. wij zullen dan in overleg met het onderwijsloket zoeken naar een passende plek.