Doel

Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen op het gebied van de onderwijsondersteunende begeleiding (OOB) op ’t Venster. Ouders, leerlingen, mentoren en docenten krijgen met behulp van deze kaart een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die ’t Venster op het gebied van de OOB te bieden heeft.

OOB overzicht

Dyslexie en dyscalculie

Goede lees/spel,- en rekenvaardigheid vormen mede de basis voor schoolsucces en zijn  nodig om te kunnen functioneren in een opleiding, in een werksituatie en in de samenleving. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met ernstige dyslexie of dyscalculie. Binnen ’t Venster hanteren we de volgende protocollen:

Protocol dyslexie
Protocol dyscalculie

Extra aandacht voor taal en rekenen

Veel leerlingen die van de basisschool komen hebben problemen met taal en rekenen. Als die niet verholpen worden, blijf je daar je hele schooltijd last van houden. Want bij alle vakken komt bijv. begrijpend lezen aan bod en bij heel veel vakken rekenen. Daarom krijg je op ’t Venster in alle leerjaren iedere week ‘basistraining rekenen’ en is er bij het vak Nederlands ruimte om aandacht te geven aan basisvaardigheden die gebruikt worden bij meerdere vakken.

Schoolondersteuningsplan 't Venster (SOP)

Wij willen dat al onze leerlingen onze school verlaten met een diploma dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Sommige leerlingen hebben hier ondersteuning bij nodig. Of een leerling ondersteuning nodig heeft en hoe die eruit gaat zien, is afhankelijk van zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  In dit SOP beschrijven wij welke ondersteuningsmogelijkheden onze school heeft. 
Schoolondersteuningsplan (SOP)

“No-show” bij leerlingbegeleiding op ’t Venster

Het OnderwijsOndersteunendBegeleidingsteam (OOB) van ’t Venster biedt leerlingen meerdere vormen van ondersteuning aan, zowel bij problemen op het gebied van leren als bij sociaal emotionele problemen.

Het inplannen en verzorgen van deze ondersteuning vergt van de begeleiders veel inspanning met als doel de leerlingen zo snel mogelijk aan de beurt te laten komen. Het is dan ook vervelend als een leerling, zonder zich af te melden, niet op de gemaakte afspraak komt.

We willen onze tijd goed besteden en uitval zoveel mogelijk voorkomen. We brengen daarom nogmaals de volgende afspraken onder de aandacht:

Bij de start van een begeleidingstraject worden ouders en mentor ingelicht over het traject. 

  1. De leerling is verplicht om op afspraken te komen; als de leerling verhinderd is, moet hij/zij zelf de begeleider hierover inlichten.
  2. Als een leerling zonder bericht van afmelding niet verschijnt (“no-show”), krijgen de ouders en de mentor een kennisgevingsbericht.
  3. Bij een tweede keer van “no-show” kan de begeleider het begeleidingstraject voortijdig afsluiten.
  4. In geval van beëindiging van het ondersteuningstraject (al of niet voortijdig) worden ouders en mentor daarvan in kennis gesteld.