Kort verlof (verlofaanvraag voor maximaal één dag)

  • Als een leerling wegens bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist, enz. een deel van de lessen niet kan volgen, dan wordt dat door ouders/verzorgers zoveel mogelijk vooraf gemeld d.m.v. het ingevulde en ondertekende meldingsformulier absentie en verlofaanvraag. Op dit formulier wordt vermeld tijdens welke lesuren de leerling afwezig zal zijn.
  • Als dit voorafgaande de afwezigheid van de leerling niet mogelijk was, dan moet het formulier en/of het oranje briefje bij terugkeer van de leerling ingevuld en ondertekend bij ‘t Loket ingeleverd worden. De medewerker ‘t Loket verwerkt dit in het registratiesysteem.
  • Klik hier voor het meldingsformulier absentie en verlofaanvraag.

Bijzonder verlof (verlofaanvraag voor langer dan een dag)

  • Als een leerling verlof wil aanvragen wegens “gewichtige omstandigheden” (bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis, vakantie), dan moet de schriftelijke verlofaanvraag bij de afdelingsleider ingeleverd worden. De afdelingsleider handelt dit af met de ouders/verzorgers en licht ‘t Loket in om het te vermelden in het leerling-registratiesysteem. ’t Loket geeft het toegekende verlof ook door aan de mentor/coach van de leerling. De mentor/coach geeft de reden en duur van de afwezigheid van de leerling door aan het team in het thuisbasisoverleg.
  • Als een leerling, vanwege het beroep van ouders/verzorgers, niet in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan, kunnen de ouders ook bijzonder verlof aanvragen. Tot 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over het verlof. Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen beslist de consulent van het RBL.
  • Ouders dienen de verlofaanvraag schriftelijk in bij de afdelingsleider. De afdelingsleider handelt dit, in samenspraak met de directeur, af met de ouders/verzorgers en licht ‘t Loket in om het verlof te vermelden in het leerling- registratiesysteem.
  • ’t Loket geeft het toegekende verlof ook door aan de mentor/coach van de leerling. De mentor/coach geeft de reden en duur van afwezigheid van de leerling door aan het team in het thuisbasisoverleg. Daarnaast, in het geval van een verlofaanvraag langer dan 10 dagen, informeert ’t Loket ook de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator meldt dit verlof, langer dan 10 dagen, bij de leerplicht ambtenaar.
  • Het aanvraag formulier voor dit bijzonder verlof, langer dan een dag, kan worden gedownload via rblmidden-gelre.nl/verlof

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Aanvraagformulier buiten schoolvakanties