Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt. Als u ontevreden bent over een situatie op school, dan heeft u het recht hier een klacht over in te dienen. Vmbo ’t Venster heeft een klachtenregeling waar ouders, voogden, verzorgers, leerlingen en personeelsleden gebruik van kunnen maken wanneer zij klachten hebben over gedragingen en beslissingen van het bestuur of personeelsleden.

De stelregel bij klachten over schoolorganisatorische zaken is dat deze waar mogelijk rechtstreeks worden besproken met de partijen die het aangaat. Klachten van een leerling of ouder(s) over de kwaliteit van lessen, beoordeling, begeleiding etc. worden in eerste instantie besproken met de betrokken mentor of docent. Hetzelfde geldt voor klachten over alle overige medewerkers. Deze kunnen direct met de betrokken medewerker worden besproken.
Als dit alles niet leidt tot een bevredigende oplossing kan een klacht aan een hoger niveau worden voorgelegd, een afdelingsleider. Pas in laatste instantie aan de directeur van de school.

Voor klachten met betrekking tot machtsmisbruik (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag en agressie, geweld en pesten) kan een leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s) terecht bij een van de interne contactpersonen vertrouwenszaken,  Frank Ritmeester of Henriëtte van Bindsbergen.

Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 026-3209850.

De betreffende vertrouwenspersoon zal naar het verhaal van de leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s) luisteren om vervolgens samen met de leerling en/ of diens ouder(s)/verzorger(s) naar mogelijke oplossingen te zoeken. Tevens geeft de vertrouwenspersoon informatie over mogelijke interventies en/of procedures.

De vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon Nicoline Broekhuis n.broekhuis@outlook.com uiteraard alleen met instemming van de leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s).
De leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Ook wanneer onze school niet naar wens omgaat met een klacht kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, mevrouw Nicoline Broekhuis of met de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zie voor de contactgegevens www.onderwijsgeschillen.nl.

Vmbo 't Venster valt onder Quadraam, het bestuur van de school. Quadraam heeft een klachtenregeling opgesteld, die voor alle scholen onder het bestuur van toepassing is. In deze regeling kunt u lezen wat er voor afspraken zijn gemaakt over de behandeling van klachten. 

Klik hier voor de link naar de site van Quadraam waar u de klachtenregeling downloaden.