Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt. Als u ontevreden bent over een situatie op school, dan heeft u het recht hier een klacht over in te dienen.

’t Venster heeft een klachtenregeling. Hiervan kunnen ouders, voogden, verzorgers, leerlingen en personeelsleden gebruik maken. Het gaat dan wel over klachten over gedragingen en beslissingen van het bestuur of personeelsleden van de school.

De stelregel bij klachten over schoolorganisatorische zaken is dat deze, waar mogelijk, rechtstreeks worden besproken met de partijen die het aangaat. Klachten van een leerling of ouder(s)/verzorger(s) over de kwaliteit van lessen, beoordeling, begeleiding etc. worden in eerste instantie besproken met de betrokken mentor of docent. Hetzelfde geldt voor klachten over alle overige medewerkers. Deze kunnen direct met de betrokken medewerker worden besproken.

Als dit alles niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht aan een hoger niveau worden voorgelegd, zoals een afdelingsleider. Pas in laatste instantie gaat een klacht naar de directeur van de school.

Interne contactpersonen vertrouwenszaken

Voor klachten met betrekking tot machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag en agressie, geweld en pesten kunnen leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) terecht bij een van de interne contactpersonen vertrouwenszaken. Dit is Henriëtte van Bindsbergen. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 026-3209850. 

De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s), om vervolgens samen met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) naar mogelijke oplossingen te zoeken. Verder geeft de vertrouwenspersoon informatie over mogelijke interventies en/of procedures.

Externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Uiteraard kan dit alleen met instemming van de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s). De leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Voor onze school is dat mevrouw Selina Veenvliet. Zij is te bereiken via mail vertrouwenspersoon@meisjeopdemaan.nl of te bellen 06-820 602 40.

 

Wanneer ’t Venster niet naar wens omgaat met een klacht, kunt u óók contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (Selina Veenvliet) of met de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, Postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348-405245, www.onderwijsgeschillen.nl.


Klik hier voor de link naar de site van Quadraam waar u de klachtenregeling downloaden.