Het pestprotocol is erop gericht om alle betrokkenen (medewerkers, ouders en leerlingen) op de hoogte te brengen, van alles wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Met dit protocol zal het pesten niet worden uitgebannen. Wel maken we met dit protocol duidelijk dat pesten niet wordt getolereerd en dat de school er alles aan zal doen om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen.

Klik hier om het protocol te downloaden